Radovi

img

autor_images

POZIV AUTORIMA

Organizator poziva autore da na seminaru sudjeluju sa svojim stručnim radovima. Sudionici koji žele održati usmeno izlaganje moraju poslati sažetak stručnog rada, koji će pregledati znanstveno – stručni odbor. Predloženi stručni radovi trebaju biti sukladni s temama seminara.

PRIJAVE STRUČNIH RADOVA

Prijave stručnih radova trebaju sadržavati naslov i sažetke do najviše 10 rečenica i podatke o autorima i koautorima. Autori su obvezni sažetke i gotove stručne radove dostaviti u formatu word datoteka na e-mail seminara:

ceste@tomsignal.com

ROK ZA DOSTAVU SAŽETAKA: 01.12.2018.

ROK  ZA DOSTAVU GOTOVIH RADOVA: 15.01.2019.

ONLINE PRIJAVA SAŽETKA

UPUTE AUTORIMA

Podaci o autorima: Ime i prezime, stručna sprema, znanstveno zvanje, e-mail adresa, naziv institucije ili tvrtke u kojoj je zaposlen i potpuna adresa institucije ili tvrtke.

Radove molimo pisati na hrvatskom jeziku, ukoliko su napisani na stranom jeziku trebaju imati prijevod na hrvatski jezik.

Sažetak kratko i jezgrovito treba informirati o svrsi i cilju rada, novoj spoznaji, metodologiji, postignutim rezultatima i zaključcima.

Ključne riječi trebaju istači svrhu i predmet istraživanja

Opseg rada (zajedno sa slikama, grafikonima i crtežima) treba ograničiti na 12 stranica. Stranice treba numerirati.

Tekst treba biti gramatički ispravan bez tipografskih grešaka. Potrebno je koristiti tip slova Arial veličine 12 točaka za tekst, 14 točaka za naslove poglavlja i 16 točaka za naslov rada.

Slike trebaju imati naslov i biti označene brojem, a ispod slike potrebno je navesti izvor.

Tablice trebaju sadržavati podatke koji su neophodni za razumijevanje teksta. Trebaju imati naslov i moraju biti označene brojem. Ispod tablice mora se navesti izvor podataka

Pozivne bilješke trebaju biti numerirane i napisane na kraju teksta, a brojeve treba pisati bez točke i zagrada

Literatura treba biti specificirana redoslijedno kako se pojavljuje u tekstu i i označena brojevima u uglatim zagradama.